Rhino Assembly modul pre Rhinoceros je mocný nástroj pre návrh zostáv metódou bottom-up (zdola nahor) a pre simuláciu kinematiky s väzbami, ktoré zodpovedajú schopnostiam hlavných MCAD softvérových balíkov.

Tento zásuvný modul je súčasťou produktového radu Driving Dimensions. Cieľom tejto rady je poskytnúť pokročilé technológie strojárskych CAD užívateľom populárnych 3D programov za dostupnú cenu.

Ukážky práce v programe Rhino Assembly:

Modul Rhino Assembly pre návrh a kinematickú simuláciu zostáv

Rhinoceros je plošný modelár voľných tvarov a sloboda návrhu a možnosť kedykoľvek vykonať s modelom čokoľvek chcete je jeho najrenomovanejšou vlastnosťou. Rhino stále viac preniká aj do strojárstva, pretože návrhári musia okrem dizajnu výrobku navrhnúť aj jeho mechanické “vnútornosti”. Tu ale užívateľ naráža na absenciu stromu konštrukčnej histórie (ktorý by v podstate degradoval voľnosť plošného modelovania) a nemožnosť vytvárať zostavy. Oba problémy teraz intenzívne rieši tím vedcov a vy môžete teraz posúdiť výsledok ich snaženia. Týmto výsledkom je zásuvný modul Rhino Assembly, nástroj pre návrh zostáv metódou zdola nahor a pre simuláciu kinematiky s väzbami, ktoré zodpovedajú schopnostiam veľkých MCAD balíkov. Rhino sa s týmto modulom môže stať zaujímavým nástrojom pre mechanický návrh s možnosťami veľkých CADov, avšak za zlomok ich ceny. Rozhodne nejde o amatérsky skriptík – za týmto produktom stojí firma Ledas s vývojárskym tímom tvorených 25 špičkovými matematikmi a inžiniermi, ktorí sa po niekoľko rokov v Dassault Systemes podieľali na návrhu matematického jadra riešiča väzieb pre CATIA V5.

Pomocou modulu Rhino Assembly môžete navzájom polohovať tuhé 3D súčasti pomocou definície väzieb a riadiacich kót.

Po bleskovej inštalácii zásuvného modulu a spustenie Rhina sa na obrazovke objaví nástrojová paleta Assembly, ktorá je navrhnutá tak, aby sa svojím štýlom čo najviac podobala ostatným ikonám Rhina.

Rhino Assembly

K dispozícii sú nasledujúce väzby

  • ukotvenie
  • sústredenosť
  • totožnosť
  • rovnobežnosť
  • kolmosť
  • dotyčnosť

Ďalej je možné definovať riadiace kóty (vzdialenosti a uhly) medzi stenami a hranami pevných súčastí.

Prvá ikona Aktualizovať model slúži na obnovenie zostavy. Táto funkcia je vhodná v prípade, keď máte vypnutú automatickú aktualizáciu, ktorá by v prípade rozsiahlych modelov spomaľovala prácu. Nasledujú ikony pre jednotlivé typy väzieb a riadiacich kót a ikona pre tvorbu pevných sád (rigid sets), ktoré slúžia na zoskupenie viacerých objektov do nehybnej množiny. Ikona Animovať model spúšťa okno Animácie a slúžia a rozhýbanie zostavy.

Rhino Assembly

V tomto okne môžete riadiť animáciu a pohybovať sa medzi jednotlivými snímkami pomocou časovej osi (posuvníka) alebo ovládacích tlačidiel. Počas kinematickej animácie môže používateľ posúvať, otáčať aj zoomovať svoj model. Pomocou tlačidla Edit môžete zmeniť počet snímok v animácii a počiatočné a koncové hodnoty parametrov väzby prostredníctvom panelu Vlastnosti väzby, ktorý sa po kliknutí na toto tlačidlo objaví. V blízkej budúcnosti sa počíta s tým, že by bolo možné renderovať animácie v plnej kvalite pomocou ľubovoľného renderovacieho modulu pre Rhino, zatiaľ je možné animácie uložiť pomocou niektorého programu pre zachytenie diania na obrazovke, ako je napríklad Camtasia.

Správca

Ďalšie ikona má názov Zobraziť Správcu RhinoAssembly a kliknutím na ňu vyvoláte okno Správca RhinoAssembly, hlavné ovládacie centrum tohto zásuvného modulu. Tu môže užívateľ ľahko editovať alebo mazať vytvorené väzby a definovať animáciu riadiacich kót. Keď v Správcovi RhinoAssembly vyberiete riadiace kótu, objekty prepojené touto väzbou sa zvýraznia v pohľade Rhina. A naopak, ak vyberiete nejaké objekty, zobrazí sa ich zodpovedajúce väzba tučne.

Zatržítko Update Automaticaly definuje, ako je model aktualizovaný. Políčko naľavo od tohto začiarknutia môže byť zelené, žlté alebo červené, podľa toho, aký je stav väzieb a kót (podrobnosti v odseku Aktualizácia geometrie). Správca RhinoAssembly umožňuje výber viacerých väzieb naraz. Viac väzieb je možné vybrať obvyklým spôsobom pomocou klávesy Shift alebo Ctrl, potom môže používateľ všetky vybrané väzby animovať alebo ich môže odstrániť z modelu stlačením klávesy Delete alebo kliknutím na položku Delete v kontextovom menu.

Panel Správca RhinoAssembly je ukotvitelný, môžete ho ukotviť k ľubovoľnému okraju obrazovky Rhina alebo jednoducho pretiahnúť na ľubovoľné miesto v pracovnej ploche Rhina.

Tvorba väzieb a riadiacich rozmerov

Väzby a riadiace rozmery sa aplikujú na už vytvorené súčasti. Pre nastavenie väzieb a riadiacich kót sa využívajú existujúce hrany a steny plôch alebo spojených plôch. Pre nastavenie väzieb v modeli spustite príkaz, ktorý zodpovedá požadovanému typu väzby alebo kliknite na zodpovedajúcu ikonu v palete Assembly a potom vyberte hrany alebo steny v pracovnej ploche Rhina.

Editácia väzieb a vlastností riadiacich kót

Otvorte okno Správca RhinoAssembly a vyberte väzbu, ktorú chcete editovať. Dvakrát kliknite na ňu myšou alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom a v kontextovom menu zvoľte položku “Upraviť …”. Otvorí sa panel Vlastnosti väzby, kde môžete upraviť názov väzby alebo hodnotu riadiace kóty. Tiež tu môžete zmeniť animačné parametre vybranej väzby (uhol alebo vzdialenosť). Vypnutím začiarknutia Zapnutá danú väzbu alebo riadiace rozmer dočasne potlačíte.

Rhino Assembly Rhino Assembly

Kliknutie na ľubovoľný symbol pravítka vám umožní automaticky vložiť hodnotu vypočítanú z aktuálnej polohy objektov do zodpovedajúceho políčka v paneli Constraint Properties. Tlačidlá s malými šípkami umožňujú zvyšovať alebo znižovať hodnoty riadiacich kót uložené v príslušných políčkach. Ak je políčko Update Automatically v paneli Assembly Manager zapnuté, bude pri zmene hodnoty v políčku pomocou šípok zodpovedajúcim spôsobom prekresľovanie poloha príslušného objektu v modeli.

Kliknutím na tlačidlo Flip Side zmeníte vzájomnú polohu zviazaných objektov. Ak je na príklad rovina dotyčnicou k valcu, kliknutím na toto políčko pri väzbe Tangency presunie valec na opačnú stranu roviny.

Aktualizácia geometrie

Rhino Assembly podporuje dva rôzne režimy aktualizácie modelu. Prvý režim je automatický (ten je predvolené). Druhý režim je ručná aktualizácia. Prepínanie medzi týmito režimami sa realizuje prostredníctvom políčka Update Automatically v paneli Assembly Manager. V režime automatickej aktualizácie sú väzby a kóty aplikované na súčasti zostavy okamžite. Aktualizácia modelu prebieha automaticky po vytvorení alebo zmazanie väzby alebo kóty, po zmene parametra alebo riadiace kóty alebo po presunutí alebo natočení objektu užívateľom. Ak je políčko Update Automatically prázdne, prepočíta Rhino Assembly polohu objektov len vtedy, keď o to užívateľ výslovne požiada.

Naľavo od políčka Update Automatically sa nachádza indikátor stavu zostavy. Jeho farby majú nasledujúci význam:

  • Zelená: všetky väzby a kóty sú funkčné. Objaví sa v prípade úspešného prepočítanie.
  • Žltá: stav väzieb v modeli je neznámy. V režime automatickej aktualizácie sa táto farba objaví vtedy, keď je model upravený inou funkciou Rhina, ako je presunutie, otočenie alebo pretiahnutia a tiež vtedy, keď bol model práve načítaný zo súboru .3 dm. Keď vypnete automatickú aktualizáciu, objaví sa tento indikátor po akejkoľvek modifikácii geometrie alebo väzby. Pre aktualizáciu stavu modelu spustite príkaz LDDUpdate alebo kliknite na ikonu aktualizácie alebo dvakrát kliknite na indikátor samotný.
  • Červená: niektoré z väzieb alebo riadiacich kót sú poškodené. Objaví sa pri nesúladu medzi väzbami alebo parametre riadiacich kót a teda nemožno vyhovieť všetkým väzbám. V takom prípade odstráňte rozporuplné väzby alebo opravte parametre tak, aby bola obnovená súdržnosť modelu.

Študentské licencie a licencie pre školy (EDU)

Pre študentov, učiteľov a  vzdelávacie ústavy ponúkame cenovo výhodné licencie za zlomok ceny komerčného produktu.

Viac informácií o cenách týchto licencií, ako aj o podmienkach ich získania na požiadanie.

Cena produktu

Cena produktu závisí typu programového balíku a počtu modulov.

CENY PRODUKTU ZAČÍNAJÚ OD
37,- €Cena bez DPH
44,40 €Cena s DPH

viac informácií o tomto produkte

Pozrite si stránky výrobcu tu.